skip to Main Content

 

Samenstelling

Titus Radstake   * Voorzitter

voorzitter@mensenmetbrandwonden.nl

Dick van den Steenhoven

  • Vice-voorzitter
  • Communicatie (tijdelijk)
  • Belangenbehartiging

Elsje van Egmond

  • Secretaris (tijdelijk)
  • Lotgenotencontact

Taken, bevoegdheden en governance

Het bestuur voert regie op het door de ALV gekozen beleid. Het bestuur kan zelf keuzes maken die nodig zijn om het beleid uit te voeren, zolang ze niet in strijd zijn met de statuten en passen binnen het door de ALV vastgestelde beleid en de financiële kaders (begroting)

Het gaat er niet alleen om dat de dingen gebeuren, maar dat ze ook gebeuren op een manier die de ALV wenselijk vindt. Het bestuur zet daarom actief in op betrokkenheid en samenwerking. Bestuursleden geven (actieve) leden het gevoel dat zij en hun activiteiten ertoe doen en zorgt ervoor dat (actieve) leden zich gesteund voelen in het uitvoeren van hun taken.

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. Dat houd in dat bestuursleden in principe niet afzonderlijk besluiten nemen, tenzij ze daartoe gemandateerd zijn door het bestuur. Ten behoeve van transparantie en overzichtelijk bestuur zorgt ieder bestuurslid voor tijdige en volledige informatie voor de rest van het bestuur, zodat het bestuur als geheel een afgewogen besluit kan nemen. Dit is ook van belang voor situaties waarin een bestuurslid (tijdelijk) afwezig zou zijn. De overige bestuursleden zijn dan voldoende op de hoogte van de lopende zaken.

Back To Top