header MMB hein

BELEID EN BEGROTING

VERENIGINGSPLAN 2018 - 2020
Op 9 september 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering het Verenigingsplan 2018 – 2020 vastgesteld. Het plan bestaat uit een herformulering van de identiteit en missie en bevat programmadoelen voor de periode 2018 - 2020 en (concretere) doelen voor het jaar 2018. Verenigingsplan 2018 - 2020 kan als volgt worden samengevat:

Kerndoelen 2018
1. Elkaar leren kennen

2. Merkbaar resultaat
3. Voorbereid de toekomst in

1. Elkaar leren kennen
Elkaar leren kennen is van belang voor een gezonde vereniging en samenwerking. Een vrijwel volledig nieuw bestuur vraagt de nodige kennismaking met elkaar en elkaars werkwijze. Ook is het van belang dat het bestuur de actieve leden (commissie- en teamleden) leert kennen en andersom. We hebben daarnaast ruimte ingebouwd om onze (potentiële) leden te leren kennen. Wie zijn zij en wat verwachten zij van de vereniging? Sluiten de activiteiten aan op hun behoeften en zijn er wellicht groepen leden die beter bediend kunnen worden? Wat hebben leden nodig om actief te worden of blijven binnen de vereniging?

2. Merkbaar resultaat
Merkbaar resultaat richt zich primair op het op orde brengen van een aantal zaken die er soms bij ingeschoten zijn (tot 2017 was het bestuur onderbezet), maar wel worden gemist door de leden of simpelweg noodzakelijk zijn voor een gezonde vereniging. Voorbeelden zijn het actualiseren van de website, het bijwerken van handboeken en protocollen en het opschonen van het archief.

3. Voorbereid de toekomst in
Elkaar leren kennen en het op orde brengen van een aantal zaken zijn belangrijke stappen om voorbereid de toekomst in te gaan. Deze stappen worden aangevuld met het maken van toekomstscenario’s, waarin niet alleen de financiële toekomstbestendigheid wordt onderzocht, maar ook wordt ontwikkeld hoe we onze rol ook in de toekomst optimaal kunnen blijven vervullen. De maatschappelijke context van de Vereniging van Mensen met Brandwonden verandert en als vereniging voor belangenbehartiging en lotgenotencontact moeten we op die veranderingen inspelen en voorbereid zijn.

Activiteiten 2018
De vereniging organiseert ook in 2018 diverse activiteiten voor lotgenotencontact, waarvoor in het Verenigingsplan een activiteitenagenda is opgenomen. Nieuw zijn het verenigingsweekend, waarin het samenzijn en elkaar leren kennen voorop staan, en een paardendag waarbij rond de interesse of liefde voor paarden het gesprek met elkaar wordt aangegaan en leden zichzelf wellicht beter leren kennen.

Programmadoelen 2018 – 2020
In het verenigingsplan zijn programmadoelen voor de periode 2018 – 2020 opgenomen. Deze zijn gebaseerd op een uitvoerige evaluatie van knelpunten binnen de vereniging (Commissie-BOEI) en op tal van andere analyses en gesprekken die het nieuwe bestuur heeft gevoerd. Het zijn eerder richtingen dan concrete doelstellingen, die op lange termijn enige bijsturing geven op het realiseren van onze doelstellingen als vereniging. De programmadoelen worden in 2018 verder uitgewerkt en bijgesteld waar nodig.
1. Open, veilige en verbindende verenigingscultuur
2. Professionele organisatiestructuur
3. Werving en binding (actieve) leden
4. Verhogen externe oriëntatie
Voor een toelichting op de programmadoelen verwijzen we graag naar het verenigingsplan.

De doelen voor 2018 resulteren – als het goed is – in een gezonde organisatiestructuur en heldere uitgangspunten voor 2019 en daarna om concreet en doeltreffend invulling te geven aan de primaire doelstelling van de vereniging.

BEGROTING 2018
Op de Algemene Ledenvergadering van 9 september 2017 is ook de begroting 2018 vastgesteld.

JAARVERSLAGEN / BELEID VOORGAANDE JAREN
Ieder jaar publiceert de vereniging een jaarverslag. Het meest recente is het Jaarverslag 2016.

 

Bronnen:
- Verenigingsplan 2018 – 2020, vastgesteld op de ALV van 9 september 2017*
- Begroting 2018, vastgesteld op de ALV van 9 september 2017

* Het Verenigingsplan 2018 - 2020 wordt uiterlijk 31 december 2017 op deze website gepubliceerd, nadat enkele foutjes zijn hersteld.