header MMB hein

BESTUUR

SAMENSTELLING

Titus Radstake

  • Voorzitter a.i.
  • Penningmeester

Dick van den Steenhoven

  • Vice-voorzitter
  • Communicatie (tijdelijk)
  • Belangenbehartiging

Elsje van Egmond

  • Secretaris (tijdelijk)
  • Lotgenotencontact

TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN GOVERNANCE
Het bestuur voert regie op het door de ALV gekozen beleid. Het bestuur kan zelf keuzes maken die nodig zijn om het beleid uit te voeren, zolang ze niet in strijd zijn met de statuten en passen binnen het door de ALV vastgestelde beleid en de financiële kaders (begroting).

Het gaat er niet alleen om dat de dingen gebeuren, maar dat ze ook gebeuren op een manier die de ALV wenselijk vindt. Het bestuur zet daarom actief in op betrokkenheid en samenwerking. Bestuursleden geven (actieve) leden het gevoel dat zij en hun activiteiten ertoe doen en zorgt ervoor dat (actieve) leden zich gesteund voelen in het uitvoeren van hun taken.

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. Dat houdt in dat bestuursleden in principe niet afzonderlijk besluiten nemen, tenzij ze daartoe gemandateerd zijn door het bestuur. Ten behoeve van transparantie en overzichtelijk bestuur zorgt ieder bestuurslid voor tijdige en volledige informatie voor de rest van het bestuur, zodat het bestuur als geheel een afgewogen besluit kan nemen. Dit is ook van belang voor situaties waarin een bestuurslid (tijdelijk) afwezig zou zijn. De overige bestuursleden zijn dan voldoende op de hoogte van de lopende zaken.

ROLLEN EN KWALITEITEN
De verschillende rollen en aandachtsgebieden (portefeuilles) worden door het bestuur onderling verdeeld. Wie welke verantwoordelijkheid meekrijgt, bepaalt het bestuur op basis van de aanwezige deskundigheid en affiniteit met de betreffende actie of (deel)portefeuille, de beschikbare tijd en aanwezigheid (op het betreffende moment) en de samenhang en continuïteit binnen de vereniging als geheel.


Het bestuur van de vereniging moet als geheel een aantal kwaliteiten in huis hebben:
1. Voldoende bestuurlijke kwaliteit om als geheel uitvoering te geven aan het beleid van de vereniging;
2. Voldoende kennis van wat er leeft bij mensen met brandwonden of NF, hun directe naasten en de brandwondenzorg in het algemeen;
3. Voldoende betrokkenheid en tijd om bij te dragen aan de doelen van de vereniging;
4. Voldoende kennis en kunde om de doelen en het beleid van de vereniging uit te (laten) voeren.

De ALV bepaalt uiteindelijk wat zij 'voldoende' vindt en of zij vindt dat het gekozen bestuur hierover beschikt.

TRANSPARANTIE
Het bestuur zorgt voor transparantie. Besluitenlijsten en agenda's van de bestuursvergaderingen worden beschikbaar gesteld aan leden en het bestuur informeert commissies over voor hen relevante ontwikkelingen. Het bestuur stimuleert onderlinge samenwerking en informatiedeling tussen de commissies en vertelt via nieuwsbrief en andere media over de bezigheden

BEZOLDIGING
Bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen vacatiegeld, waarvan de hoogte voldoet aan de wettelijke norm, en een reis- en onkostenvergoeding op basis van declaratie.
Opmerking ‘zie bezoldigingsbeleid 2017 geaccordeerd bij besluit bestuursvergadering d.d. 29 november 2017.

ROOSTER VAN AFTREDEN
Bestuursleden worden door de leden benoemd voor een bestuurstermijn van drie jaar. Daarna kunnen ze eventueel voor nog een periode gekozen worden. Het rooster van aftreden is op 25 september 2017 vastgesteld door het bestuur op basis van besluiten en benoemingen in de ALV van 9 september en de afspraken conform statuten en huishoudelijk reglement.
tabel bestuur
Bronnen:
- Verenigingsplan 2018 - 2020, vastgesteld door de ALV op 9 september 2017
- Bestuurssamenstelling, vastgesteld op de ALV op 9 september 2017
- Rooster van aftreden, vastgesteld door het bestuur op 25 september 2017