header MMB hein

ORGANISATIE

VERENIGING
De leden zijn 'de baas'. Tijdens Algemene Ledenvergaderingen (ALV's) besluiten zij wat er moet gebeuren. In de statuten staan belangrijke regels opgesteld, bijvoorbeeld over hoe besluiten tijdens de ALV's worden genomen.

BESTUUR
De leden kiezen een bestuur. Ook daarover zijn afspraken gemaakt in de statuten. Zo wordt elk bestuurslid gekozen voor een termijn van drie jaar, waarna hij of zij eventueel ook voor nog een termijn als bestuurslid kan worden gekozen. Het bestuur heeft een rooster van aftreden opgesteld (zie hiervoor: bestuur).
Het bestuur treedt namens de vereniging op en voert regie op het door de ALV gekozen beleid.
Bestuursleden hebben vaak zelf brandwonden of Necrotiserende Fasciitis (NF) gehad of van dichtbij meegemaakt.

COMMISSIES EN TEAMS
Het bestuur stuurt commissies en teams binnen de vereniging aan, met uitzondering van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie wordt rechtstreeks door de ALV gekozen om jaarlijks het financiële beheer door het bestuur te controleren. Als alles goed is, stelt de ALV vervolgens de financiële jaarrekening vast. De andere commissies bestaan uit actieve leden die samen activiteiten organiseren of namens de belangen van onze leden behartigen. Dit doen zij aan de hand van het verenigingsplan en in nauwe samenwerking met het bestuur en andere commissies of teams.

VERGOEDINGEN
Bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen vacatiegeld, waarvan de hoogte voldoet aan de wettelijke norm, en een reis- en onkostenvergoeding op basis van declaratie. Commissie- en teamleden zijn vrijwilligers. Onder voorwaarden ontvangen zij een maandelijkse vrijwilligersvergoeding van maximaal € 50 en een reis- en onkostenvergoeding op basis van declaratie.

BUREAU EN COÖRDINATIE
In samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting wordt de vereniging ondersteund door een verenigingscoördinator. De verenigingscoördinator is in dienst bij de Nederlandse Brandwonden Stichting en helpt de vereniging met secretariële zaken en het organiseren van activiteiten.

BELEID EN BEGROTING
Op 9 september 2017 heeft de ALV het Verenigingsplan 2018 - 2020 vastgesteld, samen met de begroting en activiteitenagenda voor 2018.

ANBI-STATUS
De Belastingdienst heeft de Vereniging van Mensen met Brandwonden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties aan de vereniging fiscaal aftrekbaar.

RECHTSPERSONEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INFORMATIENUMMER (RSIN)
RSIN: 81 48 78 799

KAMER VAN KOOPHANDEL
KvK-nummer: 40 59 44 58 (Beverwijk).

Bronnen:
- Verenigingsplan 2018 - 2020, vastgesteld op de ALV van 9 september 2017
- Begroting 2018, vastgesteld op de ALV van 9 september 2017
- Activiteitenagenda 2018, vastgestel op de ALV van 9 september 2017
- Uittreksel Kamer van Koophandel