header MMB hein

Huishoudelijk Reglement

logo klein witte onderlaag

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 

LIDMAATSCHAP EN BEGUNSTIGERS

Artikel 1

 • Het bestuur beslist over de toelating van leden en begunstigers onder de verplichting tot geheimhouding van de aan het bestuur uit deze hoofde verstrekte gegevens.
 • Minderjarigen kunnen lid worden van de Vereniging en hebben stemrecht.Net zoals voor alle andere leden geldt dat zij tijdens een algemene vergadering andere leden kunnen machtigen om voor hen een stem uit te brengen. Dit houdt in dat zij alleen dan hun ouders kunnen machtigen, indien deze ook lid zijn. Hetzelfde principe geldt voor alle onderlinge gezins-, familie- of partnerrelaties.
 • Begunstigers zijn personen en instellingen die zich verbonden hebben jaarlijks een bijdrage te schenken. Zij ontvangen daarvoor het verenigingsblad. Begunstigers zijn geen leden.
 • Door toe te treden tot de Vereniging onderwerpt ieder lid zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede aan de wijzigingen die daarin zullen worden aangebracht. Ieder lid en aspirant lid kan op verzoek een exemplaar van de statuten en het huishoudelijke reglement toegezonden krijgen. De statuten en het huishoudelijk reglement worden ook op de internetsite gepubliceerd. Niemand kan zich beroepen op onbekendheid met het in de statuten en het huishoudelijk reglement bepaalde.

BESTUUR

Artikel 2

2-1De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen honorarium; onkosten ten behoeve van de vereniging gemaakt, kunnen, onder voorwaarden, worden vergoed.  .

2-2  De vergaderingen van het bestuur worden als regel tenminste vier keer per jaar gehouden. In alle gevallen roept de secretaris minimaal twee weken voorgaand aan de bestuursvergadering de bestuursleden bijeen. De vergaderingen kunnen ook telefonisch plaatsvinden.

2-3Vereniging hanteert een aannameprocedure voor bestuursleden. Deze procedure is beschreven in het Handboek van de Vereniging. Deze procedure wordt op verzoek aan leden toegezonden.

2-4 Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Dit rooster wordt zo opgesteld dat de voorzitter, penningmeester en secretaris nooit in hetzelfde jaar aftredend bestuurslid zijn.

 

VOORZITTER

Artikel 3

 

 • De voorzitter agendeert en presideert alle bestuurs- en ledenvergaderingen.
 • Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door één van de andere bestuursleden die daartoe door het bestuur wordt aangewezen.
 • In overleg met en na instemming van het bestuur kan de voorzitter een deel van zijn/haar werkzaamheden delegeren aan andere (bestuurs)leden of externen. De voorzitter blijft echter in alle gevallen verantwoordelijk.

 

SECRETARIS

Artikel 4

 

 • De secretaris is verantwoordelijk voor het voeren van de correspondentie, het bewaren van alle documenten en het overdragen daarvan aan zijn/haar opvolger, het tijdig opstellen van verslagen (waaronder het jaarverslag), het bijeenroepen van vergaderingen, het notuleren van vergaderingen en verder voor alle werkzaamheden die geacht worden tot zijn/haar functie te behoren waaronder het bijstaan van de voorzitter.
 • In overleg met en na instemming van het bestuur kan de secretaris een deel van zijn/haar werkzaamheden delegeren aan andere (bestuurs)leden of externen. De secretaris blijft echter in alle gevallen verantwoordelijk.
 • Bij afwezigheid wordt de secretaris vervangen door één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen.

PENNINGMEESTER

Artikel 5

 

 • De penningmeester is belast met de bewaring van de financiële middelen van de vereniging en de zorg voor de financiële administratie.
 • Hij/zij maakt jaarlijks een door de algemene ledenvergadering vast te stellen begroting van inkomsten en uitgaven voor het komende verenigingsjaar op, en een aan de algemene ledenvergadering aan te bieden jaarrekening (inclusief balans) en verantwoording van inkomsten en uitgaven over het afgelopen verenigingsjaar.
 • In overleg met en na instemming van het bestuur kan de penningmeester een deel van zijn/haar werkzaamheden delegeren aan andere (bestuurs)leden of externen. De penningmeester blijft echter in alle gevallen verantwoordelijk.
 • Treedt de penningmeester af, dan legt hij/zij verantwoording af in een bestuursvergadering en zorgt voor een deugdelijke overdracht van de financiële administratie. De financiële commissie is dan gerechtigd tot een eventuele tussentijdse controle van de boekhouding.
 • Bij afwezigheid wordt de functie van penningmeester waargenomen door één van de andere bestuursleden, aan te wijzen door het bestuur.
 • Wanneer de commissie tot nagaan van het financiële beheer als bedoeld in artikel 13 -4 van de statuten is benoemd, wordt het bestuurdoor de algemene vergadering niet eerder decharge verleend dan nadat deze commissie aan de algemene ledenvergadering verslag heeft uitgebracht. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de jaarrekening en verantwoording strekt de penningmeester en het bestuur tot décharge.
 • Betalingen van meer dan € 500,00 dienen geaccordeerd te worden door 2 bestuursleden. Enerzijds de penningmeester (of zijn waarnemer) en anderzijds de secretaris of de voorzitter (of hun waarnemers).

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 6

 • Op de ALV zijn introducés van leden welkom als metgezel zonder stemrecht.
 • Indien de algemene ledenvergadering niet tot goedkeuring van de jaarrekening en de verantwoording overgaat, dan wordt een commissie tot nagaan van het financiële beheer benoemd, die in de volgende algemene ledenvergadering verslag uitbrengt. In deze commissie kunnen bestuursleden geen zitting hebben.
 • Bij verslaglegging van stemmingen worden zo mogelijk naast het aantal voor- en tegenstemmen ook het aantal blanco stemmen vastgelegd.

 

VERENIGINGSBLAD/WEBSITE

Artikel 7

 • Leden,aspirant leden, ereleden, begunstigers en genoteerde belanghebbenden ontvangen het verenigingsblad.
 • Voor dit verenigingsblad hoeven de leden aspirant leden en begunstigers geen abonnementsgeld te betalen.
 • De Vereniging onderhoudt een website.
 • De eindverantwoordelijkheid voor het verenigingsblad en de website ligt bij het bestuur.

COMMISSIES

Artikel 8

 • Het bestuur kan commissies instellen die een opdracht krijgen. Commissies handelen in opdracht van het bestuur en leggen in alle gevallen verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur wijst uit haar midden een bestuurslid aan dat verantwoordelijk is voor de instelling van -,de eventuele aansturing van -, de begeleiding van- en de communicatie met de commissie.
 • Een bestuurslid kan door het bestuur worden belast met het voorzitterschap van een commissie.
 • Bestuursleden zijn gerechtigd om commissievergaderingen bij te wonen.
 • Commissies kunnen niet eigenhandig verplichtingen aangaan, tenzij met de schriftelijke goedkeuring (waaronder ook elektronisch berichtenverkeer begrepen) van het bestuur .
 • Van commissievergaderingen wordt verslag gemaakt. Van deze verslagen, dient één exemplaar aan het betreffende bestuurslid toegezonden te worden onder wiens verantwoordelijkheid de commissie valt en een exemplaar aan de secretaris.
 • Het bestuur kan per commissie afspraken vaststellen over het aanstellen en aftreden van de leden, de voorzitter en de secretaris van de commissie.
 • Een commissie werkt zelfstandig, echter wel zodanig dat dit past binnen de plannen van de Vereniging, waarbij het bestuur eindverantwoordelijk is.

 

 

VERGOEDINGEN

Artikel 9

 • Reis- en verblijfskosten en onkosten van bestuursleden, commissieleden, adviseurs e.d., kunnen, onder voorwaarden worden vergoed. De belangrijkste voorwaarde is dat het bestuur vooraf toestemming heeft gegeven om de onkosten te maken.
 • Voor de vergoedingen voor bestuursleden zie artikel 2.2.
 • Net zoals de bestuursleden, ontvangen leden geen honorarium voor hun diensten. In bijzondere gevallen – ter beoordeling van het bestuur – kan hiervan afgeweken worden. Het bestuur verplicht zich in dit geval een dergelijk besluit schriftelijk te beargumenteren (in de bestuursverslagen) en dit te noemen in de jaarverslaglegging.

 

WIJZIGING VAN DIT REGLEMENT

Artikel 10

 • Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen tijdens een algemene vergadering. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement moet, hetzij afkomstig van het bestuur, hetzij afkomstig van twintig of meer leden, voorkomen op de agenda van de algemene ledenvergadering.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 11

 

 • In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.