skip to Main Content
Menu

Organisatie

Vereniging
De leden zijn ‘de baas’. Tijdens Algemene Ledenvergadering (ALV) besluiten zij wat er moet gebeuren. In de statuten staan belangrijke regels opgesteld, bijvoorbeeld over hoe besluiten tijdens de ALV worden genomen.

Bestuur
De leden kiezen een bestuur. Ook daarover zijn afspraken gemaakt in de statuten. Zo wordt elk bestuurslid gekozen voor een termijn van drie jaar, waarna hij of zij eventueel ook voor nog een termijn als bestuurslid kan worden gekozen. Het bestuur heeft een rooster van aftreden opgesteld (zie hiervoor: bestuur).
Het bestuur treedt namens de vereniging op en voert regie op het door de ALV gekozen beleid.
Bestuursleden hebben vaak zelf brandwonden of Necrotiserende Faciitis (NF) gehad of van dichtbij meegemaakt.

Commissies en Teams
Het bestuur stuurt commissies en teams binnen de vereniging aan met uitzondering van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie wordt rechtstreeks door de ALV gekozen om jaarlijks het financiële beheer door het bestuur te controleren. Als alles goed is, stelt de ALV vervolgens de financiële jaarrekening vast. De andere commissies bestaan uit actieve leden die samen activiteiten organiseren of namens de belangen van onze leden behartigen. Dit doen zij aan de hand van het verenigingsplan en in nauwe samenwerking met het bestuur en andere commissies of teams.

Back To Top