skip to Main Content

Over ons

Een brandwondenongeval of het doormaken van de ziekte necrotiserende faciitis (NF) laten diepe sporen na. Niet alleen op je lichaam, maar ook in je geest. Niet alleen bij het slachtoffer, maar ook bij de mensen om het slachtoffer heen. Als Vereniging van Mensen met Brandwonden geloven wij, dat als je als lotgenoten voor elkaar klaar staat, dat je samen deze problemen beter aankunt.

Na een brandwondenongeval of als je NF hebt doorgemaakt, zijn er veel vragen: Wat zijn de gevolgen voor nu en in de toekomst en hoe is het om met littekens te leven? Bij onze vereniging vind je antwoord op deze en andere vragen. We beschikken over veel informatie en contacten. En via ons kun je makkelijk contact leggen met lotgenoten. Daar vind je (h)erkenning en kun je leren van elkaars ervaringen.

Als vereniging brengen wij mensen met (brandwonden)littekens met elkaar in contact om ‘samen sterker te staan’. We behartigen hun belangen op allerlei manieren en we zorgen dat onze leden goed geïnformeerd zijn over alles wat met hun welbevinden te maken heeft. Wij zijn er om onze leden – na hun ontslag uit het ziekenhuis – te helpen om weer volwaardig en actief deel te nemen aan het ‘normale’ leven. En dat geldt ook voor hun familieleden en vrienden.

De Vereniging wordt gesteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en door de Nederlandse Brandwonden Stichting.

 

 

 

 

 

 

Bestuur
De leden kiezen een bestuur. Ook daarover zijn afspraken gemaakt in de statuten. Zo wordt elk bestuurslid gekozen voor een termijn van drie jaar, waarna hij of zij eventueel ook voor nog een termijn als bestuurslid kan worden gekozen. Het bestuur heeft een rooster van aftreden opgesteld (zie hiervoor: bestuur).
Het bestuur treedt namens de vereniging op en voert regie op het door de ALV gekozen beleid.
Bestuursleden hebben vaak zelf brandwonden of Necrotiserende Faciitis (NF) gehad of van dichtbij meegemaakt.

Titus Radstake

  • Voorzitter

voorzitter@mensenmetbrandwonden.nl

Dick van den Steenhoven

  • Vice-voorzitter
  • Communicatie (tijdelijk)
  • Belangenbehartiging

Elsje van Egmond

  • Secretaris (tijdelijk)
  • Lotgenotencontact

Taken, bevoegdheden en governance

Het bestuur voert regie op het door de ALV gekozen beleid. Het bestuur kan zelf keuzes maken die nodig zijn om het beleid uit te voeren, zolang ze niet in strijd zijn met de statuten en passen binnen het door de ALV vastgestelde beleid en de financiële kaders (begroting)

Het gaat er niet alleen om dat de dingen gebeuren, maar dat ze ook gebeuren op een manier die de ALV wenselijk vindt. Het bestuur zet daarom actief in op betrokkenheid en samenwerking. Bestuursleden geven (actieve) leden het gevoel dat zij en hun activiteiten ertoe doen en zorgt ervoor dat (actieve) leden zich gesteund voelen in het uitvoeren van hun taken.

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. Dat houd in dat bestuursleden in principe niet afzonderlijk besluiten nemen, tenzij ze daartoe gemandateerd zijn door het bestuur. Ten behoeve van transparantie en overzichtelijk bestuur zorgt ieder bestuurslid voor tijdige en volledige informatie voor de rest van het bestuur, zodat het bestuur als geheel een afgewogen besluit kan nemen. Dit is ook van belang voor situaties waarin een bestuurslid (tijdelijk) afwezig zou zijn. De overige bestuursleden zijn dan voldoende op de hoogte van de lopende zaken.

Commissies en Teams
Het bestuur stuurt commissies en teams binnen de vereniging aan met uitzondering van de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie wordt rechtstreeks door de ALV gekozen om jaarlijks het financiële beheer door het bestuur te controleren. Als alles goed is, stelt de ALV vervolgens de financiële jaarrekening vast. De andere commissies bestaan uit actieve leden die samen activiteiten organiseren of namens de belangen van onze leden behartigen. Dit doen zij aan de hand van het verenigingsplan en in nauwe samenwerking met het bestuur en andere commissies of teams.

Word zelf actief

De Vereniging kent een flink aantal actieve leden. Sommigen schrijven voor het verenigingsblad, anderen zijn actief als bestuurs- lid, als contactpersoon, nemen deel aan een klankbordgroep of praten in een ledenpanel mee over onderzoek of op te stellen richtlijnen. Als lid kun je ook mee- helpen bij het organiseren van groepsactiviteiten, contactdagen of deel uitmaken van een werkgroep.

Misschien heb je ideeën over hoe de Vereniging betere hulp kan bieden? Laat het ons weten en voel je ook als vrijwilliger van harte welkom!
Schrijf, bel of mail naar het secretariaat.

Back To Top