Ga naar hoofdinhoud

De leden van de vereniging kiezen een bestuur. Daarover zijn afspraken gemaakt in de statuten. Zo wordt elk bestuurslid gekozen voor een termijn van drie jaar, waarna hij of zij eventueel ook voor nog een termijn als bestuurslid kan worden gekozen. Het bestuur heeft een rooster van aftreden opgesteld. Het bestuur treedt namens de vereniging op en voert regie op het door de ALV gekozen beleid. Bestuursleden hebben vaak zelf brandwonden of Necrotiserende Faciitis (NF) gehad of van dichtbij meegemaakt.

De samenstelling per april 2021:

Titus Radstake

 • Voorzitter
 • Portefeuille: Belangenbehartiging
 • voorzitter@mensenmetbrandwonden.nl

Dick van den Steenhoven

 • Vice-voorzitter
 • Portefeuille: Beleid en strategie
 • dickvmb@gmail.com

Elsje van Egmond

 • Portefeuille: Lotgenotencontact
 • elsvanegmond@gmail.com

Maarten van Dongen

 • Algemeen bestuurslid
 • Portefeuille Communicatie
 • communicatie@mensenmetbrandwonden.nl

Frank van Berkel

 • Secretaris
 • frankvberkel@icloud.com

Jing Qian

 • Portefeuille: Financiën
 • jqian75@hotmail.com

Taken, bevoegdheden en governance

Het bestuur voert regie op het door de ALV gekozen beleid. Het bestuur kan zelf keuzes maken die nodig zijn om het beleid uit te voeren, zolang ze niet in strijd zijn met de statuten en passen binnen het door de ALV vastgestelde beleid en de financiële kaders (begroting)

Het gaat er niet alleen om dat de dingen gebeuren, maar dat ze ook gebeuren op een manier die de ALV wenselijk vindt. Het bestuur zet daarom actief in op betrokkenheid en samenwerking. Bestuursleden geven (actieve) leden het gevoel dat zij en hun activiteiten ertoe doen en zorgt ervoor dat (actieve) leden zich gesteund voelen in het uitvoeren van hun taken.

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. Dat houd in dat bestuursleden in principe niet afzonderlijk besluiten nemen, tenzij ze daartoe gemandateerd zijn door het bestuur. Ten behoeve van transparantie en overzichtelijk bestuur zorgt ieder bestuurslid voor tijdige en volledige informatie voor de rest van het bestuur, zodat het bestuur als geheel een afgewogen besluit kan nemen. Dit is ook van belang voor situaties waarin een bestuurslid (tijdelijk) afwezig zou zijn. De overige bestuursleden zijn dan voldoende op de hoogte van de lopende zaken.

Back To Top